Käräjäoikeus

Hyvinkään Käräjäoikeus

Avioerohakemus Oulu


Keskushallintotehtävien siirtäminen Tuomioistuinvirastolle luo entistä paremmat edellytykset tuomioistuinlaitoksen resurssihallinnolle ja tuomioistuinten toiminnan tukemiselle. Tämä osaltaan turvaa ja edistää sitä, että tuomioistuimet kykenevät antamaan vastaisuudessakin laadukasta oikeusturvaa. Tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittäminen on samalla panostus lainkäytön laatuun. Edellä jo todetulla tavalla toimiakseen tehokkaasti Tuomioistuinvirastolla tulee olla riittävät resurssit.


Esitys ei vähentäisi tuomioistuinten hallintotehtäviä, mutta se mahdollistaisi tuomioistuinten hallintotehtävien keskittämisen vastaisuudessa, jos Tuomioistuinvirasto arvioisi sen tarkoituksenmukaiseksi ja niin päättäisi. Edellä jo todetulla tavalla kaikkia tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista keskittää Tuomioistuinvirastolle, vaan osa tehtävistä on jatkossakin perusteltua hoitaa tuomioistuimissa. Hallinnolliset tehtävät myös kuormittavat eri tavoin eri tuomioistuimia. Tuomioistuinviraston perustamisella voidaan arvioida olevan erityistä hyötyä pienemmille tuomioistuimille, joissa hallinnolliset tehtävät vaativat suhteellisesti enemmän lainkäyttöhenkilöstön aikaa, koska niissä hallintohenkilöstön määrä on suuria yksiköitä vähäisempi. Päällekkäisen työn vähenemisellä ja toiminnan ammattimaistumisella voidaan tehostaa hallinnollisten asioiden käsittelyä. Tuomioistuinvirasto voisi myös oikeusministeriötä aktiivisemmalla tulosohjauksella huolehtia tuomioistuinten työtaakan tasaisesta jakaantumisesta.

Kemin Käräjäoikeus


Tarkkaa arviota ei voida antaa siitä, paljonko hallintotehtävien keskittämisellä voidaan vapautta voimavaroja tuomioistuinten lainkäyttötoimintaan. Käräjäoikeuksissa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin on arvioitu sitoutuvan tällä hetkellä hieman yli 50 henkilötyövuotta, mikä vastaa noin 2,8 prosenttia käräjäoikeuksien henkilöstövoimavaroista. Koko tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärään (noin 3 200) suhteutettuna tuomioistuinten talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin sitoutuu karkeasti arvioiden noin 90 henkilötyövuotta. Jos näistä esimerkiksi noin neljäsosa eli hieman yli 20 henkilötyövuotta sitoutuu Tuomioistuinvirastoon keskitettäviin tehtäviin, ja keskittämisellä arvioidaan saavutettavan noin 20 prosentin tehostuminen, hallinnollisten tehtävien keskittämisellä olisi mahdollista saavuttaa noin 4 henkilötyövuotta eli 200 000 euroa henkilöstökuluissa vastaava säästö. Tehostumisen myötä lainkäyttöhenkilöstön hoidettavana nykyisin olevien hallinnollisten tehtävien määrää tulisi voida vähentää vastaavasti ja näin kohdentaa resursseja tuomioistuinten perustehtävän hoitamiseen.

Tampere Oikeustalo



Tuomioistuimet ovat entistä suurempia yksiköitä, joissa hallinnon merkitys korostuu. Hyvin ja tehokkaasti järjestetty hallinto luo edellytykset tuomioistuinten käytännön toiminnalle. Siirtämällä keskushallinto- ja kehittämistehtäviä tuomioistuinten toimintaan erikoistuneelle Tuomioistuinvirastolle voidaan siten parantaa tuomioistuinten toimintaedellytyksiä.

Avioero Käräjäoikeus


Tuomioistuinvirasto olisi riippumattoman tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä sekä niiden toiminnan kehittämisestä ja suunnittelusta vastaava itsenäinen virasto. Esityksellä ei olisi siten suoranaista vaikutusta muiden viranomaisten kuin oikeusministeriön ja tuomioistuinten toimintaan. Ne viranomaiset, joilla on nykyisin yhteisiä tehtäviä tuomioistuinten keskushallintoasioita hoitavan oikeusministeriön kanssa, asioisivat vastaisuudessa Tuomioistuinviraston kanssa. Tuomioistuinvirastolla ei ole yhteyttä myöskään meneillään oleviin valtionhallinnon rakenteellisiin uudistuksiin, kuten maakuntahallinnon uudistamiseen. Tuomioistuinvirastolla ei olisi yhteisiä tehtäviä tai muutakaan yhteyttä maakuntien tai uudistusten myötä mahdollisesti syntyvien muiden viranomaisten toimintaan.

Ulosotto Varkaus


Esityksellä tuomioistuinten keskushallinto järjestettäisiin tavalla, joka korostaisi tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista sekä vahvistaisi näin tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua ja oikeusturvaa. Näiden tavoitteiden merkitys on nykyisin korostuneempi. Tuomioistuinten keskushallinnon uudistaminen on olennainen osa oikeudenhoidon kehittämistä nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia vastaavaksi.

Itä-Uudenmaan Ulosottovirasto


Tuomioistuinten ja sen myötä myös niiden rakenteellisen riippumattomuuden merkitys on sekä kansainvälisen että kotimaisen oikeudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä kasvanut. Tuomioistuinten keskushallinnon erottaminen poliittisesti johdetun valtioneuvoston yhteydestä ja sen uskominen kiinteämmin tuomioistuinlaitoksen yhteydessä toimivalle Tuomioistuinvirastolle on tarpeellinen ja tärkeä uudistus, vaikka erityisiä, tuomioistuinten toimintaa haittaavia ongelmia ei nykyisessäkään rakenteessa ole havaittu. Niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta on olennaista luoda ja ylläpitää luotettavat takeet siitä, että tuomioistuinlaitos hoitaa tehtävänsä oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti riippumattomana. Tähän kuuluu tuomioistuinten keskushallinnon erottaminen ministeriöhallinnosta. Tuomioistuinviraston perustaminen korostaisi tuomioistuinlaitoksen perustuslaillista erityisasemaa ja parantaisi sitä, miltä tuomioistuinten riippumattomuus näyttää ulospäin.